This tests to see if you have Bible SuperSearch properly installed.

You are using PHP 5.5.3 (5.5.38)
with MySQL 5.7.2 (5.7.23)   PHP Info

Looking for all required files. Bible SuperSearch will not run without these.

Looking for "bible_lookup.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_display.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_main.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_init.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_mysql.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_login.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_config.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_system.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_misc.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_interfaces.php" ==> FOUND.
Looking for "bible_supersearch.php" ==> FOUND.
Looking for "interfaces/bible_stylesheet.css" ==> FOUND.
Looking for "bible_javascript.js" ==> FOUND.
Looking for "bible_supersearch_user_guide.html" ==> FOUND.
Looking for "bible_shortcuts.sql" ==> FOUND.
Looking for "bible_sessions.sql" ==> FOUND.
Looking for "bible_versions.sql" ==> FOUND.

You are running Bible SuperSearch "Exodus" RELEASE version 2.1.00

Successfully connected to the MySQL database.

Table `bible_books_en` found. The following books of the Bible are installed:

numberfullnameshort
1Genesis Gn
2Exodus Exo
3Leviticus Lv
4Numbers Nm
5Deuteronomy Dt
6Joshua Josh
7Judges Jdg
8Ruth Rth
91 Samuel 1Samuel 1Sm 1 Sm
102 Samuel 2Samuel 2Sm 2 Sm
111 Kings 1Kings 1Kgs 1 Kgs
122 Kings 2Kings 2Kgs 2 Kgs
131 Chronicles 1Chronicles
142 Chronicles 2Chronicles
15Ezra Era
16Nehemiah Neh
17Esther Est
18Job Jb
19Psalms Ps
20Proverbs Prov
21Ecclesiastes Ecc
22Song of Solomon SOS Song of Songs
23Isaiah Isa
24Jeremiah Jer
25Lamentations Lam
26Ezekiel Eze
27Daniel Dn
28Hosea Hos
29Joel Jol Jl
30Amos Ams
31Obadiah Oba
32Jonah Jon
33Micah Mch
34Nahum Nhm
35Habakkuk Hb
36Zephaniah Zep
37Haggai Hg
38Zechariah Zec
39Malachi Mal
40Matthew Mt
41Mark Mk
42Luke Lk
43John Jn
44Acts Act
45Romans Rm
461 Corinthians 1Corinthians
472 Corinthians 2Corinthians
48Galatians Gal
49Ephesians Eph
50Philippians Phil
51Colossians Col
521 Thessalonians 1Thessalonians
532 Thessalonians 2Thessalonians
541 Timothy 1Timothy
552 Timothy 2Timothy
56Titus Tts
57Philemon Phlm Phm
58Hebrews Heb
59James Jas
601 Peter 1Peter 1Pt 1 Pt
612 Peter 2Peter 2Pt 2 Pt
621 John 1Jn 1 Jn 1John
632 John 2Jn 2 Jn 2John
643 John 3Jn 3 Jn 3John
65Jude Jde
66Revelation Rv Apocalypse

Table `bible_shortcuts_en` found. The following shortcuts/search limiters are installed:

NameAlias 1Alias 2Alias 3ReferenceDisplay
Old Testament OT Tenakh Old Genesis - Malachi yes 
New Testament New NT New_Testament Matthew - Revelation yes 
Law OT Law Torah Moses Genesis - Deuteronomy yes 
History History   Joshua - Esther yes 
Wisdom & Poetry Wisdom Poetry Wisdom and Poetry Job - Song of Solomon yes 
Prophets Prophets All Prophets  Isaiah - Malachi yes 
Major Prophets Major_Prophets Major MajorProphets Isaiah - Daniel yes 
Minor Prophets Minor_Prophets Minor MinorProphets Hosea - Malachi yes 
Gospels Gosples Gospel Passion Matthew - John yes 
Epistles NT Epistles Doctrine All Epistles Romans - Jude yes 
Pauline Epistles Paul Pauline Pauline Epistles Romans - Hebrews yes 
General Epistles General General_Epistles Epistles General James - Jude yes 
End Times Prophecy Last Days End End Times Revelation; Daniel; Matthew 24 no 

Testing table for the `cuv` Bible version

`cuv` table found.

Gen 1:1 (First verse) - cuv
起初神创造天地。


Ps 23 (Chapter) - cuv
( 大 卫 的 诗 。 ) 耶 和 华 是 我 的 牧 者 , 我 必 不 致 缺 乏 。
他 使 我 躺 卧 在 青 草 地 上 , 领 我 在 可 安 歇 的 水 边 。
他 使 我 的 灵 魂 苏 醒 , 为 自 己 的 名 引 导 我 走 义 路 。
我 虽 然 行 过 死 荫 的 幽 谷 , 也 不 怕 遭 害 , 因 为 你 与 我 同 在 ; 你 的 杖 , 你 的 竿 , 都 安 慰 我 。
在 我 敌 人 面 前 , 你 为 我 摆 设 筵 席 ; 你 用 油 膏 了 我 的 头 , 使 我 的 福 杯 满 溢 。
我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 爱 随 着 我 ; 我 且 要 住 在 耶 和 华 的 殿 中 , 直 到 永 远 。


2 John (Book) - cuv
作 长 老 的 写 信 给 蒙 拣 选 的 太 太 ( 或 作 : 教 会 ; 下 同 ) , 和 他 的 儿 女 , 就 是 我 诚 心 所 爱 的 ; 不 但 我 爱 , 也 是 一 切 知 道 真 理 之 人 所 爱 的 。
爱 你 们 是 为 真 理 的 缘 故 , 这 真 理 存 在 我 们 里 面 , 也 必 永 远 与 我 们 同 在 。
恩 惠 , 怜 悯 , 平 安 从 父 神 和 他 儿 子 耶 稣 基 督 在 真 理 和 爱 心 上 必 常 与 我 们 同 在 !
我 见 你 的 儿 女 , 有 照 我 们 从 父 所 受 之 命 令 遵 行 真 理 的 , 就 甚 欢 喜 。
太 太 阿 , 我 现 在 劝 你 , 我 们 大 家 要 彼 此 相 爱 。 这 并 不 是 我 写 一 条 新 命 令 给 你 , 乃 是 我 们 从 起 初 所 受 的 命 令 。
我 们 若 照 他 的 命 令 行 , 这 就 是 爱 。 你 们 从 起 初 所 听 见 当 行 的 , 就 是 这 命 令 。
因 为 世 上 有 许 多 迷 惑 人 的 出 来 , 他 们 不 认 耶 稣 基 督 是 成 了 肉 身 来 的 ; 这 就 是 那 迷 惑 人 、 敌 基 督 的 。
你 们 要 小 心 , 不 要 失 去 你 们 ( 有 古 卷 : 我 们 ) 所 做 的 工 , 乃 要 得 着 满 足 的 赏 赐 。
凡 越 过 基 督 的 教 训 、 不 常 守 着 的 , 就 没 有 神 ; 常 守 这 教 训 的 , 就 有 父 又 有 子 。
若 有 人 到 你 们 那 里 , 不 是 传 这 教 训 , 不 要 接 他 到 家 里 , 也 不 要 问 他 的 安 ;
因 为 问 他 安 的 , 就 在 他 的 恶 行 上 有 分 。
我 还 有 许 多 事 要 写 给 你 们 , 却 不 愿 意 用 纸 墨 写 出 来 , 但 盼 望 到 你 们 那 里 , 与 你 们 当 面 谈 论 , 使 你 们 的 喜 乐 满 足 。
你 那 蒙 拣 选 之 姊 妹 的 儿 女 都 问 你 安 。


Rev 22:20 (Last Verse) - cuv
证 明 这 事 的 说 : 是 了 , 我 必 快 来 ! 阿 们 ! 主 耶 稣 阿 , 我 愿 你 来 !


Chinese: Union (Simplified)This Bible imported from The Unbound Bible http://unbound.biola.edu

Testing table for the `cuv_T` Bible version

`cuv_T` table found.

Gen 1:1 (First verse) - cuv_T
起 初 ,   神 創 造 天 地 。


Ps 23 (Chapter) - cuv_T
( 大 衛 的 詩 。 ) 耶 和 華 是 我 的 牧 者 , 我 必 不 致 缺 乏 。
他 使 我 躺 臥 在 青 草 地 上 , 領 我 在 可 安 歇 的 水 邊 。
他 使 我 的 靈 魂 甦 醒 , 為 自 己 的 名 引 導 我 走 義 路 。
我 雖 然 行 過 死 蔭 的 幽 谷 , 也 不 怕 遭 害 , 因 為 你 與 我 同 在 ; 你 的 杖 , 你 的 竿 , 都 安 慰 我 。
在 我 敵 人 面 前 , 你 為 我 擺 設 筵 席 ; 你 用 油 膏 了 我 的 頭 , 使 我 的 福 杯 滿 溢 。
我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 愛 隨 著 我 ; 我 且 要 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 直 到 永 遠 。


2 John (Book) - cuv_T
作 長 老 的 寫 信 給 蒙 揀 選 的 太 太 ( 或 作 : 教 會 ; 下 同 ) , 和 他 的 兒 女 , 就 是 我 誠 心 所 愛 的 ; 不 但 我 愛 , 也 是 一 切 知 道 真 理 之 人 所 愛 的 。
愛 你 們 是 為 真 理 的 緣 故 , 這 真 理 存 在 我 們 裡 面 , 也 必 永 遠 與 我 們 同 在 。
恩 惠 , 憐 憫 , 平 安 從 父 神 和 他 兒 子 耶 穌 基 督 在 真 理 和 愛 心 上 必 常 與 我 們 同 在 !
我 見 你 的 兒 女 , 有 照 我 們 從 父 所 受 之 命 令 遵 行 真 理 的 , 就 甚 歡 喜 。
太 太 阿 , 我 現 在 勸 你 , 我 們 大 家 要 彼 此 相 愛 。 這 並 不 是 我 寫 一 條 新 命 令 給 你 , 乃 是 我 們 從 起 初 所 受 的 命 令 。
我 們 若 照 他 的 命 令 行 , 這 就 是 愛 。 你 們 從 起 初 所 聽 見 當 行 的 , 就 是 這 命 令 。
因 為 世 上 有 許 多 迷 惑 人 的 出 來 , 他 們 不 認 耶 穌 基 督 是 成 了 肉 身 來 的 ; 這 就 是 那 迷 惑 人 、 敵 基 督 的 。
你 們 要 小 心 , 不 要 失 去 你 們 ( 有 古 卷 : 我 們 ) 所 做 的 工 , 乃 要 得 著 滿 足 的 賞 賜 。
凡 越 過 基 督 的 教 訓 、 不 常 守 著 的 , 就 沒 有 神 ; 常 守 這 教 訓 的 , 就 有 父 又 有 子 。
若 有 人 到 你 們 那 裡 , 不 是 傳 這 教 訓 , 不 要 接 他 到 家 裡 , 也 不 要 問 他 的 安 ;
因 為 問 他 安 的 , 就 在 他 的 惡 行 上 有 分 。
我 還 有 許 多 事 要 寫 給 你 們 , 卻 不 願 意 用 紙 墨 寫 出 來 , 但 盼 望 到 你 們 那 裡 , 與 你 們 當 面 談 論 , 使 你 們 的 喜 樂 滿 足 。
你 那 蒙 揀 選 之 姊 妹 的 兒 女 都 問 你 安 。


Rev 22:20 (Last Verse) - cuv_T
證 明 這 事 的 說 : 是 了 , 我 必 快 來 ! 阿 們 ! 主 耶 穌 阿 , 我 願 你 來 !


Chinese: Union (Traditional)This Bible imported from The Unbound Bible http://unbound.biola.edu

Testing table for the `thai` Bible version

`thai` table found.

Gen 1:1 (First verse) - thai
ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก"


Ps 23 (Chapter) - thai
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน"
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ"
พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์"
แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์"
พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่"
แน่ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิตย์"


2 John (Book) - thai
ข้าพเจ้าผู้ปกครอง เรียน มายังท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกสรรไว้ และบรรดาบุตรของเธอ ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องด้วยความจริงนั้น และมิใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่คนทั้งปวงที่ได้รู้จักความจริงก็รักด้วย"
เพราะเห็นแก่ความจริงที่อยู่ในเราทั้งหลาย และซึ่งจะดำรงอยู่กับเราเป็นนิตย์"
ขอพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรแห่งพระบิดา สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายในความจริงและในความรัก"
ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรของท่านดำเนินตามความจริง ตามที่เราได้รับพระบัญญัติจากพระบิดา"
และท่านสุภาพสตรี บัดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน มิใช่เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติใหม่ให้แก่ท่าน แต่เป็นพระบัญญัติที่เราได้มีมาแล้วตั้งแต่เริ่มแรก นั่นก็คือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน"
และความรักนั้นก็คือ การที่เราทั้งหลายดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์ นี่เป็นพระบัญญัตินั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อท่านทั้งหลายจะดำเนินตาม"
เพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากออกเที่ยวไปในโลก คือคนที่ไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์"
ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี เพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้กระทำมาแล้ว แต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่"
ผู้ใดละเมิดและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ใดอยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร"
ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วย อย่ารับเขาไว้ในเรือน และอย่าขอพรให้เขาเลย"
เพราะว่าผู้ที่ขอพรให้เขา ก็เข้าส่วนในการกระทำชั่วของเขานั้น"
ข้าพเจ้ายังมีข้อความอีกหลายข้อที่จะเขียนมาถึงท่าน แต่ก็ไม่อยากจะเขียนด้วยกระดาษและน้ำหมึก ข้าพเจ้าหวังใจว่าจะมาหาท่าน และสนทนากันต่อหน้า เพื่อความปีติยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยม"
บรรดาบุตรของน้องสาวของท่านที่ได้ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความระลึกถึงมายังท่าน เอเมน"


Rev 22:20 (Last Verse) - thai
พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งปวงนี้ ตรัสว่า "แน่นอน เราจะมาโดยเร็ว" เอเมน พระเยซูเจ้า ขอให้เป็นเช่นนั้น เชิญเสด็จมาเถิด"


Thai: from KJV

Thai translation of the King James Version
from http://thaipope.org/webbible/index.html


Permission granted to the CrossWire Bible Society to use and distribute the Thai KJV with the SWORD Project by Philip Pope.

This Bible imported from The Unbound Bible http://unbound.biola.edu

Testing table for the `korean` Bible version

`korean` table found.

Gen 1:1 (First verse) - korean
태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 !


Ps 23 (Chapter) - korean
(다윗의 시) 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다
그가 나를 푸른 초장에 누이시며 쉴만한 물 가으로 인도하시는도다
내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다
내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다
주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다
나의 평생에 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다


2 John (Book) - korean
장로는 택하심을 입은 부녀와 그의 자녀에게 편지하노니 내가 참으로 사랑하는 자요 나뿐 아니라 진리를 아는 모든 자도 그리하는 것은
우리 안에 거하여 영원히 우리와 함께 할 진리를 인함이로다
은혜와 긍휼과 평강이 하나님 아버지와 아버지의 아들 예수 그리스도께로부터 진리와 사랑 가운데서 우리와 함께 있으리라
너의 자녀 중에 우리가 아버지께 받은 계명대로 진리에 행하는 자를 내가 보니 심히 기쁘도다
부녀여 ! 내가 이제 네게 구하노니 서로 사랑하자 이는 새 계명같이 네게 쓰는 것이 아니요 오직 처음부터 우리가 가진 것이라
또 사랑은 이것이니 우리가 그 계명을 좇아 행하는 것이요 계명은 이것이니 너희가 처음부터 들은 바와 같이 그 가운데서 행하라 하심이라
미혹하는 자가 많이 세상에 나왔나니 이는 예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부인하는 자라 이것이 미혹하는 자요 적그리스도니
너희는 너희를 삼가 우리의 일한 것을 잃지 말고 오직 온전한 상을 얻으라
지내쳐 그리스도 교훈 안에 거하지 아니하는 자마다 하나님을 모시지 못하되 교훈 안에 거하는 이 사람이 아버지와 아들을 모시느니라
누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너희에게 나아가거든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 말라
그에게 인사하는 자는 그 악한 일에 참예하는 자임이니라
내가 너희에게 쓸 것이 많으나 종이와 먹으로 쓰기를 원치 아니하고 오히려 너희에게 가서 면대하여 말하려 하니 이는 너희 기쁨을 충만케 하려 함이라
택하심을 입은 네 자매의 자녀가 네게 문안하느니라


Rev 22:20 (Last Verse) - korean
이것들을 증거하신 이가 가라사대 내가 진실로 속히 오리라 ! 하시거늘 아멘 주 예수여 ! 오시옵소서


KoreanThis Bible imported from The Unbound Bible http://unbound.biola.edu

Testing table for the `kjv` Bible version

`kjv` table found.

Gen 1:1 (First verse) - kjv
In the beginning God created the heaven and the earth.


Ps 23 (Chapter) - kjv
The LORD is my shepherd; I shall not want.
He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.


2 John (Book) - kjv
The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;
For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever.
Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.
I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father.
And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.
And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.
For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.
Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.
Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.
If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed:
For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.
Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.
The children of thy elect sister greet thee. Amen.


Rev 22:20 (Last Verse) - kjv
He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.


English: King James Version

Imported from University of Pennsylvania CCAT Biblical text archive.

This Bible imported from The Unbound Bible http://unbound.biola.edu/

Congratulations! Bible SuperSearch is installed and ready!

To use Bible SuperSearch, open "bible_supersearch.php" in you web browser.

The following Bible SuperSearch interfaces are avaliable on your system.   Please pick the one you like best.

Preview Interfaces

To use Bible SuperSearch,
link to "bible_supersearch.php"
Name
Default (Compact Simple)
Advanced
User Friendly2
Compact Simple
Classic
Compact Book Browsing
Parallel
Parallel2
User Friendly1


RETURN TO BIBLE MANAGER